‘Kansen voor kerken 2.0’ katern voor lokale gemeenten

‘Kansen voor kerken 2.0’ – speciaal katern bij het maandblad Kerkbeheer van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

,,De kerk als geheel en lokale gemeenten in het bijzonder staan voor grote organisatorische vragen. Hoe gaan ze om met de krimp? Hoe moet de kerk van de toekomst eruit zien? Welke kansen zijn er?” Deze vragen stonden centraal op een symposium met experts, georganiseerd door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Van deze bijeenkomst verzorgde ik een  uitgebreid verslag voor een extra katern dat is toegevoegd aan de mei-editie van het maandblad Kerkbeheer.

Het symposium was een vervolg op de conferentie “Kansen voor Kerken” die in het voorjaar van 2010 in Utrecht werd gehouden. Zo’n zeventig personen die op een of andere wijze betrokken zijn bij het thema waren uitgenodigd om samen na te denken over de kerk van de toekomst, de kansen voor plaatselijke gemeenten en nieuwe vormen van kerk zijn. Dat waren gemeenteadviseurs, synodeleden, predikanten, pioniers, PKN-medewerkers, maar ook vertegenwoordigers van KerkDialoog, het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, de Maatschappij van Welstand, kerkenverzekeraar Donatus, de Vereniging Beraad Grote Steden, onderzoekcentrum KASKI, de Stichting Kerkelijk Geldbeheer en de Bond van Nederlandse Predikanten.

Vice-voorzitter Cor de Raadt schetste in een inleiding de veranderde positie van de kerk in de samenleving en de problemen waar plaatselijk gemeenten tegenaan lopen. Dirk Duijzer, directeur coöperatie en duurzaamheid van de Rabobank, en Wim Kuiper, voorzitter van de Besturenraad, het landelijk centrum voor christelijk onderwijs, vertelden hoe de bankwereld en het onderwijs omgaan met dilemma’s rond schaal, efficiency, profilering en digitalisering. In vier masterclasses werd verder nagedacht over kansen voor lokale kerken.

Het katern is een eerste handreiking voor de bezinning in kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters van lokale gemeenten over de toekomst van de kerk. Enkele koppen: ‘Het ritselt van vernieuwing’, ‘Lokale kerk zo goed mogelijk ondersteunen’, ‘Samenwerking een kans om elkaar te versterken’, ‘Pioniersplek kan niet zonder dragende gemeenschap’.

Zie ook: http://www.kerkrentmeester.nl/site/index.php/artikelen/organisatie/organisatie_bestuur/Beleid/kansen_voor_kerken_2.0_vkb_wil_lokale_kerken_zo_goed_mogelijk_ondersteunen

 

 

Geplaatst op: 2 juli 2014